Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Broszura informacyjna

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Broszura informacyjna

Co to jest akredytacja?
Akredytacja akademicka to najważniejsza metoda oceny jakości edukacji w szkołach wyższych. Jej celem jest potwierdzenie, czy uczelnia bądź program spełniają standardy jakości kształcenia określone przez instytucję akredytującą oraz uruchomienie w uczelni mechanizmów podnoszenia tej jakości. Ocenie podlega misja uczelni oraz sposób i rezultaty jej realizacji, a więc program studiów i organizacja procesu nauczania, warunki studiowania (lokale, biblioteka, komputeryzacja, zaplecze dydaktyczne), kwalifikacje kadry nauczającej i prowadzone przez nią badania naukowe, troska o miejsca pracy dla absolwentów i inne. Szczególną wagę przykłada się do przejrzystości procedur edukacyjnych, internacjonalizacji studiów, badań zadowolenia studentów i pracodawców oraz wewnątrzuczelnianych mechanizmów zapewniana jakości. Każda akredytacja zawiera w sobie dwa elementy: samoocenę przygotowaną przez szkołę oraz wizytację Zespołu Oceniającego powołanego przez Komisję Akredytacyjną, która podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie akredytacji m.in. na podstawie opinii wydanej przez Zespół.

Akredytacja studiów na świecie
Na świecie działa wiele instytucji zajmujących się akredytacją studiów wyższych. W krajach dbających o wysoką jakość studiów z reguły mamy do czynienia z krajową agencją akredytacyjną reprezentującą organy państwa oraz z szeregiem środowiskowych instytucji wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach wiedzy lub reprezentujących stowarzyszenia profesjonalne. Pośród najbardziej znanych instytucji zajmujących się akredytacją studiów ekonomicznych i menedżerskich wymienić trzeba The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) oraz European Foundation for Management Development (efmd) - oferującą European Quality Improvement System (EQUIS).

Akredytacja studiów w Polsce
Od stycznia 2002 r. działa Państwowa Komisja Akredytacyjna powołana przez MENiS, która obejmuje obowiązkową oceną jakości wszystkie kierunki studiów oferowane przez szkoły wyższe w Polsce. Każda instytucja edukacji wyższej musi mieć akredytację PKA. Wcześniej rozpoczęły działalność i współpracę środowiskowe instytucje akredytacyjne skupiające uczelnie zbliżone profilem kształcenia. Wśród nich jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Dlaczego tak ważna jest akredytacja środowiskowa?
Akredytacja środowiskowa powstaje z inicjatywy uczelni zainteresowanych oceną i podnoszeniem jakości kształcenia, jest wyrazem troski środowiska o jakość edukacji. Instytucje akredytujące oraz procedury i kryteria oceny jakości kształcenia są tu tworzone samodzielnie i niezależnie przez szkoły, zaś oferowana akredytacja jest dobrowolna a jej koszty pokrywają zainteresowane uczelnie. Postępowanie akredytacyjne pozwala na wyłonienie tych kierunków studiów i prowadzących je szkół, które wyróżniają się wysoką jakością. W skład zespołów prowadzących ocenę jakości kształcenia włączani są nauczyciele cieszący się najwyższym prestiżem w środowisku akademickim oraz przedstawiciele wiodących podmiotów świata gospodarczego. Akredytacja ta, ustanawiając standardy odpowiadające aspiracjom kadry, słuchaczy i pracodawców, formuje ekskluzywne kluby uczelni, które te standardy spełniają, a tym samym zajmują wyróżnioną pozycję na rynku usług edukacyjnych.

Dlaczego badanie jakości kształcenia jest ważne dla Twojej kariery?
Od roku 1990 liczba szkół wyższych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, zaś liczba studentów czterokrotnie. Obecnie studiuje ponad 40% młodzieży w wieku 19-24 lat. Umasowienie edukacji zawsze oznacza zagrożenie dla jej jakości. Wielka liczba i różnorodność szkół utrudnia kandydatom na studia oraz pracodawcom orientację dotyczącą jakości oferowanego przez nie wykształcenia. Akredytacja ma dostarczyć wiarygodnej informacji o tym, że szkoła posiadającą certyfikat akredytacyjny oferuje programy naprawdę dobrej jakości. Akredytacja pozwoli więc Tobie na wybór szkoły dostarczającej wiedzy, umiejętności i postaw pozwalających na dobre wykonywanie zawodu. Twój pracodawca będzie zapewne szukał absolwentów z dyplomem szkoły, która podjęła wyzwanie poddania się ocenie jakości i uzyskała certyfikat. Akredytacja wyróżni Cię spośród masy innych absolwentów, potwierdzi twoje kwalifikacje.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl