Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Konferencja Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce

W dniach 16-17 maja br. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja zatytułowana "Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce". Współorganizatorami konferencji były Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna. Swój wkład do konferencji wniósł także Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Było to kolejne spotkanie środowiska nauczycieli akademickich związanych z edukacją ekonomiczną i menedżerską służące dyskusji aktualnych problemów ożywiających to środowisko zainicjowane przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Celem konferencji była wymiana informacji i dyskusja nad niektórymi aspektami włączania się polskiego szkolnictwa ekonomicznego w realizację Procesu Bolońskiego.

Przesłanie dla europejskiego szkolnictwa wyższego zawarte w podpisanej 1999 roku Deklaracji Bolońskiej nadal budzi żywe dyskusje. Deklaracja zmierza do utworzenia do 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) oraz Europejskiego Obszaru Badań Naukowych (European Research Area). Realizacja tych zamierzeń już dziś spowodowała istotne zmiany w systemach edukacji wyższej i badań naukowych państw, które są członkami Unii Europejskiej lub zamierzają nimi być w przyszłości. Proces akcesyjny Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje również te obszary.

Czy polskie uczelnie akceptują istotę procesu bolońskiego? Czy gotowe są podjąć wyzwania, jakie stawia przed nimi wejście w Europejski Obszar Akademicki? Czy rozpoczęły przygotowania do niego? A jeśli tak - to jakie? Czy polskie wyższe szkolnictwo ekonomiczne ma szczególne powody, aby włączyć się jak najrychlej w ten proces? W jaki sposób polityka resortu edukacji wspomaga uczelnie w tych usiłowaniach? Te pytania postawiono przed autorami wystąpień i komunikatów.

Deklaracja Bolońska stawia sześć zasadniczych postulatów wskazujących sposoby realizacji celów przyświecających idei Europejskiej Przestrzeni Akademickiej. Są to:

  • wprowadzenie systemu łatwo czytelnych i porównywalnych stopni i dyplomów,
  • wprowadzenie studiów dwustopniowych,
  • wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS), a w przyszłości rozwiniętych systemów oceny kompetencji absolwentów w rodzaju systemu Tuning,
  • usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników,
  • współdziałanie w zakresie zapewniania jakości kształcenia,
  • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Wszystkie sesje konferencji były związane bezpośrednio z tą problematyką. Ich tematyka przedstawiała się następująco: w sesji pierwszej zatytułowanej "Proces Boloński: projekty i dotychczasowe osiągnięcia." wystąpił dr Krzysztof Ostrowski, sekretarz Rady ds. Edukacji Europejskiej MENiS, który w referacie pt. "Współpraca szkół wyższych w Europie - Proces Boloński" przedstawił podstawowe założenia Procesu, jego zaawansowanie oraz stan przygotowań do spotkania jego liderów w Berlinie we wrześniu br. W tej samej sesji dr hab. Ewa Chmielecka omówiła stan prac i kierunki rozwoju europejskiego systemu akredytacji w szkolnictwie wyższym, włączając w to rekomendacje przygotowywane dla uczestników wspomnianego spotkania berlińskiego.

W sesji drugiej "Uczelnie polskie w drodze do Unii Europejskiej - studia dwustopniowe w zakresie nauk ekonomicznych" omawiane były przesłanki wprowadzenia studiów dwustopniowych w Polsce (referat prof. Marka Rockiego i dr Stanisława Macioła), szukano odpowiedzi na pytanie, czy studia muszą być dwustopniowe (referat prof. Marka Frankowicza z UJ) oraz zaprezentowane zostały zbiorczo przez prof. Annę Büchner-Jezierską nadesłane na konferencję komunikaty odnoszące się do tej tematyki.

Sesję trzecią wypełniła dyskusja panelowa prowadzona przez prof. Stanisława Chwirota, przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Paneliści reprezentujący różne instytucje akredytuające kierunki studiów ekonomicznych w Polsce (prof. Janina Jóźwiak - SEM "Forum", prof. Urszula Sztanderska - UKA, prof. Małgorzata Kokocińska - FPAKE, prof. Paweł Miłobędzki - KAUT) próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy pożądany byłby jeden model środowiskowej akredytacji tych studiów w Polsce, czy też wiele - tak jak to jest obecnie. Kto, w przypadku gdyby chciano utworzyć jeden system, miałby prawo reprezentować całe środowisko.

W sesji czwartej "Uczelnie polskie w drodze do Unii Europejskiej - przygotowania do włączenia się w Europejską Przestrzeń Akademicką: stan obecny i projekty" dyskutowano nad strategiami przyjętymi przez uczelnie polskie w kontekście Procesu Bolońskiego (referat prof. Stefana Jurgi, dyrektora Centrum Integracji Europejskiej) nad modelami polskich studiów pierwszego stopnia (referat prof. Marii Wójcickiej z UW) oraz zbiorczo, przez prof. Ryszarda Barczyka z AE w Poznaniu zostały zaprezentowane komunikaty opisujące doświadczenia poszczególnych uczelni we włączaniu się w Proces Boloński.

Sesja ostatnia była bezpośrednią kontynuacją dyskusji nad strukturą kierunkową studiów ekonomicznych w Polsce, której w całości poświęcona była konferencja poprzednia, zorganizowana w październiku 2002 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dla celów tamtej konferencji prof. Urszula Grzelońska przygotowała referat pt. "Co to jest kierunek studiów ekonomicznych?" Referat ten wzbudził żywą dyskusję i stał się podstawą do opracowania projektu modelu struktury kierunkowej edukacji ekonomicznej w Polsce. To opracowanie zostało rozesłane uczestnikom konferencji z prośbą o opinię, zaś zebrane głosy stanowiły centralną część sesji. Referat podsumowujący nadesłane opinie pt. "Kierunki i specjalności studiów ekonomicznych - konsolidacja czy dalsza dywersyfikacja" wygłosił prof. Roman Niestrój z Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wprowadzenie do dyskusji ponownie przygotowała prof. Urszula Grzelońska. Niestety, wobec różnorodności stanowisk i opinii nie udało się sformułować wspólnego stanowiska konferencji dotyczącego pożądanej struktury kierunkowej studiów ekonomicznych w Polsce, co wstępnie planowali organizatorzy.

W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób - reprezentantów uczelni ekonomicznych i nieekonomicznych, państwowych i prywatnych. Gościnność Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, która była gospodarzem konferencji, sprzyjała miłej atmosferze obrad i dyskusji - zarówno tych, które odbywały się w trakcie sesji, jak i w trakcie spotkań towarzyskich okraszonych niezrównaną sztuką kulinarną pani Marii Królskiej - legendy stołówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Teksty lub tezy wszystkich referatów i nadesłanych komunikatów można będzie znaleźć na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.edu.pl. Część z nich zostanie włączona do publikacji pokonferencyjnej, której ukazanie przewiduje się na jesień br.

Artykuł ukazał się w Gazecie SGH nr 176

 

Zobacz również

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl