Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Konferencje <br/>i publikacje » Konferencje Fundacji

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Seminarium dla Pełnomocników Rektorów ds. jakości kształcenia

Rada Fundacji w uchwale nr 2 podjętej 9 maja 2001 r. a zatytułowanej "Przygotowanie uczelni ekonomicznych do przeprowadzenia akredytacji" uznała, że dla skutecznego przeprowadzenia akredytacji kierunków studiów w uczelniach ekonomicznych konieczne jest powołanie w uczelniach pełnomocników rektorów ds. jakości, których zasadniczymi obowiązkami będzie:
  • budowa wewnętrznych systemów zapewniana jakości na uczelniach,
  • stała współpraca z Biurem Fundacji (Komisji Akredytacyjnej) w sprawach związanych z zapewnianiem i podnoszeniem jakości kształcenia w wyższych szkołach ekonomicznych, w szczególności przy przygotowaniu standardów i procedury akredytacji oraz członkostwo w zespołach oceniających. współpraca z instytucją akredytującą,
  • szerzenie wiedzy o metodach zapewniania jakości w społeczności uczelni i tworzenie zespołów pracowników, których kwalifikacje dotyczące akredytacji będą im umożliwiały członkostwo w zespołach oceniających,
  • współpraca z Komisją Akredytacyjną przy przygotowaniu samooceny i przeprowadzeniu wizytacji zespołów oceniających na uczelniach,
  • wprowadzanie w czyn zaleceń raportu akredytacyjnego.

Ta uchwała Rady została wprowadzona w życie przez wszystkie uczelnie ekonomiczne. Na stanowiska pełnomocników rektorów ds. jakości kształcenia zostali powołani:

  • w Szkole Głównej Handlowej - prof. Tomasz Gołębiowski
  • w Akademii Ekonomicznej w Katowicach - prof. Krzysztof Marcinek
  • w Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. Barbara Podolec
  • w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - prof. Wojciech Sikora
  • w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - dr Marta Wincewicz

We wspomnianej uchwale Rada zaleciła prowadzenie stałego seminarium dla pełnomocników, które powinno być im pomocą w zdobywaniu wiedzy potrzebnej do wypełniania ich obowiązków, być forum wymiany doświadczeń w budowaniu wewnętrznych systemów jakości.

Wiosną 2001 r. odbyły się 3 jednodniowe seminaria pełnomocników. Ich program przedstawiał się następująco.

I seminarium, które odbyło się 26 kwietnia 2001. poświęcone było dwom zagadnieniom:
1. Systemom zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym: zewnętrznym i wewnętrznym (zagajenie przygotowała dr Ewa Chmielecka)
2. Elementom wewnętrznego systemu zapewniania jakości na przykładzie SGH (zagajenie wygłosił dr Stanisław Macioł, ORSE SGH)
Ponadto przedyskutowano i uzgodniono tematykę i formę dalszych seminariów.

W programie II seminarium, które odbyło się 25 maja 2001 r. przewidziano 2 główne punkty:
1. Dyskusję na temat zadań pełnomocników, którą zagaił prof. Bogdan Macukow, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia Politechniki Warszawskiej wygłaszając wprowadzenie do dyskusji pt. �Czym zajmuje się pełnomocnik rektora ds. zapewniania jakości?�
2. Relację pełnomocników z inwentaryzacji elementów wewnętrznych systemów zapewniania jakości, jakie przeprowadzili na swych uczelniach.
Ponadto dyskutowano o sprawach bieżących, głównie związanych z uchwałami Rady Fundacji ustalającymi podstawowy schemat, powołującymi Komisję Akredytacyjną.

Program III seminarium, które odbyło się 25 czerwca 2001 r. proponował pod dyskusję także dwa tematy, a mianowicie:
1. Prezencję przez rzeczników wstępnych planów działania na najbliższy rok i warunków, jakie powinny być spełnione, aby te plany zostały wprowadzone w życie. Idzie tu zwłaszcza o zapewnienie przez władze uczelni środków na zorganizowanie komórek (biur?) ds. jakości kształcenia i nadanie rzecznikom kompetencji sprawczych, tak aby mogli swe plany wprowadzać w czyn.
2. Dyskusję na temat dwu modeli standardów akredytacji: opartej o

* wskaźniki ilościowe (performance indicators) oraz o

** wskaźniki dynamiczne opisujące nie stan, lecz procesy ważne dla poprawy jakości zachodzące w uczelni. Ten drugi model przedstawiony został a przykładzie akredytacji EQUIS'a. Zagajenie wygłosiła dr Ewa Chmielecka.
Ponadto, jak zazwyczaj, dyskutowano o sprawach bieżących, a zwłaszcza o nowelizacji Ustawy o Szkolnictwie Wyższym powołującej do życia państwową agencję akredytacyjną.

Wśród uczestników seminarium, oprócz pełnomocników rektorów są także zapraszane przez nich osoby, z którymi pełnomocnicy chcą współpracować na terenie uczelni. Gospodarzem seminarium była zawsze Szkoła Główna Handlowa.

Daty i tematyki następnych spotkań seminarium zostaną ustalone we wrześniu. Przeprowadzone na seminarium dyskusje wskazują, że podjęty zostanie temat badania satysfakcji studentów i pracodawców, sposób formowania oferty edukacyjnej uczelni i programu studiów, a w nim m.in. relacje pomiędzy krajowymi minimami programowymi a programami uczelnianymi itp. Rzecznicy ds. jakości kształcenia wezmą udział w rozszerzonym posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej zaplanowanym na dzień 12 września br oraz w warsztatach "Akredytacja: standardy i procedury".

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl