Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Krakowie, w Poznaniu i we Wrocławiu organizuje corocznie ogólnopolską konferencję "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym".

Każda edycja Konferencji koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwojem edukacji, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce. Dlatego też organizatorzy starają się każdorazowo wskazywać te obszary e-edukacji, które wydają się wymagać szczególnej uwagi i refleksji.

Zatem po prezentacji założeń e-learningu, jego podstaw metodycznych i organizacyjnych (I Konferencja, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - wówczas Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004 rok), przyszła kolej na przedstawienie przykładów dobrych praktyk na gruncie współpracy międzyuczelnianej oraz tworzenia wirtualnych uczelni. Mówiono wtedy także o potrzebie zapewnienia odpowiedniej jakości tej formy kształcenia (II Konferencja, SGH w Warszawie, 2005 rok). W roku 2006, podczas III Konferencji (odbywającej się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - wówczas Akademii Ekonomicznej w Krakowie), wiele uwagi poświęcono miejscu e-edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Kolejny rok, 2007, z jednej strony przyniósł zainteresowanie aspektami społecznymi i społecznościowymi, wynikającymi z wykorzystania technologii Web 2.0, z drugiej zaś – stawiano wówczas pytania o jakość i efektywność e-edukacji. Edycja z 2008 r. zamknęła cykl pięciu konferencji, podczas których roli gospodarza podejmowały się kolejno wszystkie publiczne uczelnie ekonomiczne w Polsce. Z tego też względu była ona z jednej strony próbą podsumowania dotychczasowych dokonań w e-edukacji, z drugiej zaś stanowiła forum dyskusyjne na temat możliwości dalszego rozwoju.

W 2009 r. za podstawę analiz przyjęto właśnie perspektywy rozwoju e-learningu, zarówno w wymiarach: dydaktycznym, naukowym, jak i organizacyjnym. Poddano pod dyskusję miejsce oraz rolę, jaką e-edukacja pełni w rozwijaniu społeczeństwa wiedzy, w tym pośrednio jej funkcje w kształtowaniu nowoczesnego szkolnictwa. Zwrócono także uwagę uczestników konferencji na prezentacje dotyczące e-kształcenia formalnego i nieformalnego oraz na konieczność przemyślenia rozwiązań metodycznych stosowanych w e-edukacji. Istotnym elementem konferencyjnej debaty stała się również problematyka efektywności ekonomicznej inwestycji e-learningowych. W 2010 r. podejmowano następujące tematy: miejsce edukacji w procesie rozwoju społeczeństwa wiedzy, rola e-edukacji w kształtowaniu nowoczesnego szkolnictwa, możliwości pozyskiwania środków na finansowanie nowatorskich działań edukacyjnych, narzędzia rozwoju e-learningu w kształceniu formalnym i nieformalnym, metody i środki dydaktyczne służące e-edukacji.

Konferencja w 2011 roku odbyła się w pierwszych tygodniach obowiązywania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatem w sposób naturalny pojawia się potrzeba refleksji nad tym, w jaki sposób wprowadzone zmiany mogą lub powinny wpłynąć na kształcenie akademickie. W szczególności ukierunkowanie procesów dydaktycznych na uzyskiwanie określonych kompetencji i kwalifikacji skłania do podjęcia dyskusji środowiskowej na temat tego, w jakim stopniu e-edukacja może pomóc w praktycznej realizacji tak formułowanych celów.

W 2012 roku dyskutowano o uruchomieniu rządowego projektu Cyfrowa szkoła, a zwłaszcza jego części poświęconej e-podręcznikom. Projekt ten wywołał nie tylko wiele emocji, ale także pytań, na które warto poszukać odpowiedzi w ramach spotkania ekspertów i entuzjastów e-edukacji. Z kolei spośród trendów światowych najważniejszym wydawał się dynamiczny rozwój inicjatyw opartych na idei otwartych kursów online, oferowanych przez konsorcja uczelni, także międzynarodowe. Inną wyraźnie zauważalną tendencją – także w naszym kraju – jest adaptacja technologii społecznościowych do potrzeb tzw. social learningu.

Jubieluszowa, X. edycja konferencji odbyła się w 2013 roku. Jej przedmiotem były najnowsze trendy w e-edukacji. 

 

Więcej informacji na: e-edukacja.fundacja.edu.pl.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl